Ґендерний центр Донбаського державного педагогічного університету

 Ґендерний центр Донбаського державного педагогічного університету створено 21 березня 2012 р.
Документи, згідно з якими функціонує Ґендерний центр університету:
Наказ від 21.03.2012 р. № 358 «Про створення Ґендерного центру Слов’янського державного педагогічного університету»;
Розпорядження від 22.03.2012 р. № 9 «Про інформаційне забезпечення ґендерно-чутливого підходу в навчально-виховний процес».
Ґендерний центр як структурний підрозділ університету діє на громадських засадах задля надання методичної та науково-практичної підтримки викладацькому складу та студентської молоді університету щодо впровадження у навчально-виховний процес ґендерних підходів та ідей ґендерної рівності шляхом організації науково-дослідної роботи, виховних заходів для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя.
Основними напрямами діяльності Ґендерного центру є: науково-дослідна робота; науково-організаційна робота; просвітницька та інформа-ційно-роз’яснювальна робота; інформаційне забезпечення; рекламно-іміджева робота; виховна діяльність та підготовка волонтерів.
Директор Ґендерного центру – Наталія Йосипівна Коніщева, професор кафедри обліку та аудиту, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.
Ґендерний центр Донбаського державного педагогічного університету включено до Всеукраїнської мережі центрів ґендерної освіти (ґендерних центрів) у вищих навчальних закладах.
На сайті Донбаського державного педагогічного університету створено розділ «Ґендерна політика», у якому накопичується корисна інформація з ґендерної проблематики, яка постійно доповнюється.

 1. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

1.1. Наукові розробки

1.1.1. Пропозиції щодо вдосконалення змісту проекту Стратегії розвитку державної молодіжної політики до 2020 року, розробленого Державною службою молоді та спорту України.

1.1.2. Підготовка інформаційних матеріалів на засідання Робочої зустрічі експертної групи Всеукраїнської мережі центрів ґендерної освіти щодо розробки шляхів співпраці мережі із Міністерством освіти і науки України, Міністерством соціальної політики України, Академією педагогічних наук України у напрямі впровадження ґендерних підходів у систему вищої освіти (20–22 березня 2014 р., м. Харків).

1.1.3. На основі Угоди про науково-освітнє співробітництво Донбаського державного педагогічного університету з Сумським державним університетом підготовлено спільну інформацію про реалізацію проекту «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах», який виконується за програмою Європейського Союзу.
Для інформування громадськості про заходи щодо реалізації проекту спільного з Сумським державним університетом у розділі «Ґендерна політика» розміщено банер «Університет, дружній до сім’ї».

1.1.4. Розробка комплексу заходів з впровадження принципів ґендерної рівності в контексті Програми заходів щодо підвищення якості надавання поштових та адміністративних послуг на основі розвитку партнерських взаємовідносин Слов’янської міської ради, виконавчого комітету та Донбаського державного педагогічного університету з УДППЗ «Укрпошта» та Центром поштового зв’язку Слов’янська.

1.1.5. Проект «Активізація інформаційно-роз’яснювальної роботи та прове-дення просвітницьких заходів з питань забезпечення ґендерної рівності у Донецькій області» до розділу «Забезпечення ґендерної рівності» Регіональної комплексної програми «Молодь і сім’я Донеччини. 2013–2017 роки».

1.1.6. Пропозиції щодо включення заходів до розділу «Забезпечення ґендерної рівності» Регіональної комплексної програми «Молодь і сім’я Донеччини. 2013–2017 роки».
 
1.2. Наукові публікації

За звітний період опубліковано понад 30 наукових праць, з них розділ у колективній монографії, 2 розділи у навчальному посібнику, 2 публікації в збірнику наукових статей, 5 статей у фахових виданнях, 17 тез доповідей на науково-практичних конференціях.

1.3. Участь у конференціях, семінарах, круглих столах, засіданнях

За звітний період взято участь у роботі 7 міжнародних, 3 всеукраїнських, регіональній науково-практичних конференцій, обласного круглого столу, 5 семінарів, 3 виїзних засідань, вебінар, у тому числі:
1.3.1. Участь у міжнародній конференції «Сучасні тенденції розвитку національних механізмів забезпечення рівності жінок та чоловіків в європейських країнах» (25–26 жовтня 2011 р., м. Київ).
1.3.2. Організація та проведення звітної науково-практичної конференції «Формування ефективної взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства, порозуміння та миру: ґендерний аспект» з нагоди першої річниці Ґендерного центру Донбаського державного педагогічного університету (11 квітня 2013 р., м. Слов’янськ).
1.3.3. Участь в організації та проведенні науково-практичної конференції «Роль державних органів, громадських організацій щодо забезпечення гендерних перетворень та досягнення гендерного паритету у суспільстві» (28 вересня 2013 р., м. Святогірськ).
1.3.4. Участь у підготовці та організація виїзного засідання ради Донецької обласної організації жінок Спілки жінок України на тему «Роль жіночих громадських організацій у формуванні ідеології ґендерного паритету у всіх сферах життя» (29 вересня 2013 р., м. Слов’янськ).

2. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

2.1. Організаційні заходи з ґендерної проблематики
 
2.1.1. За звітний період активісти Ґендерного центру взяли участь у роботі трьох Шкіл з обміну досвідом роботи центрів гендерної освіти у вищих навчальних закладах.
2.1.2. Участь в експертній зустрічі «Розробка стратегії розвитку Всеукраїнської мережі центрів ґендерної освіти вищих навчальних закладів» (9–11 червня 2013 р., м. Євпаторія).
2.1.3. У результаті співпраці з Фондом імені Фрідріха Еберта в Україні взято участь у роботі науково-практичного семінару «Інновації та кращі практики ґендерної освіти» (28–29 листопада 2013 р., м. Київ).
2.1.4. Участь у Робочій зустрічі експертної групи Всеукраїнської мережі центрів ґендерної освіти щодо розробки шляхів співпраці мережі з Міністерством освіти і науки України, Міністерством соціальної політики України, Академією педагогічних наук України у напрямі впровадження ґендерних підходів у систему вищої освіти (20–22 березня 2014 р., м. Харків).
2.1.5. У рамках щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні питання сучасної науки і освіти», яку проводить ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», організовано секцію «Ґендер і молодь».

3. ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА

3.1.    Розміщення інформаційних матеріалів у розділі «Ґендерна політика» на сайті університету.
3.2.    Розміщення інформаційних матеріалів на сайті університету під банером «Університет, дружній до сім’ї».
3.3.    Розсилка інформаційних матеріалів з проблем забезпечення ґендерної рівності фахівцям і зацікавленим особам.
3.4.    Підготовка рекламно-іміджевих публікацій у ЗМІ. За звітний період у засобах масової інформації опубліковано 10 рекламно-іміджевих статей.
3.5.    Організація виставки художніх фотографій «Люблю тебе, моє рідне місто Слов’янськ» на базі ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

За розвиток Ґендерного центру та активну участь фахівців Донбаського державного педагогічного університету в реалізації проекту «Створення ЦҐО – базис впровадження ґендерних підходів у вищу освіту» університетом одержано Лист-подяки від представництва Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.


 ПЛАН РОБОТИ
Ґендерного центру ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
на 2015 рік


1. Науково-дослідна робота
1.1. Підготовка наукових доповідей, доповідних та аналітичних записок.
1.2. Підготовка статті для опублікування в збірнику наукових праць «Ґендерна парадигма освітнього простору».
1.3. Підготовка статті для опублікування в електронному науковому фаховому виданні «Економіка. Управління. Інновації».
1.4. Підготовка тез доповіді для опублікування в збірнику матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Ґендерна політика міст: історія та сучасність» (6–7 жовтня 2015 р., м. Харків, Харківський національ-ний університет міського господарства імені О.М. Бекетова).

2. Науково-організаційна робота
2.1. Участь у роботі різноманітних шкіл та тренінгів з обміну досвідом роботи центрів гендерної освіти у вищих навчальних закладах.
2.2. Участь у міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, виїзних засіданнях з ґендерної проблематики.

3. Інформаційне забезпечення
3.1.    Розміщення інформаційних матеріалів в розділі «Ґендерна політика» на сайті Донбаського державного педагогічного університету.
3.2.    Розміщення інформаційних матеріалів на сайті університету під банером «Університет, дружній до сім’ї» у рамках проекту Сумського державного університету «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах», який виконується за програмою Європейського Союзу.
3.3.    Розсилка інформаційних матеріалів з проблем забезпечення ґендерної рівності фахівцям і зацікавленим особам.
3.4.    Підготовка рекламно-іміджевих матеріалів у засобах масової інформації.


Директор Ґендерного центру,
доктор економічних наук, професор,
академік Академії економічних наук України                  Н.Й. Коніщева
                                                 23.07.2015 р.