Як Сумський державний університет працює над підвищенням гендерної чутливості політики – своєї та в Україні в цілому

Сумський державний університет послідовно проводить політику нетерпимості до різних форм дискримінації, у тому числі за віком, статтю, етнічною приналежністю тощо. В університеті реалізуються принципи рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, співробітників/ць різних вікових категорій, створене безбар’єрне середовище для осіб з інвалідністю, сформована корпоративна культура з толерантним ставленням до представників/ць різних соціальних груп. Нормативна база університету містить ряд основоположних документів, які визначають корпоративну культуру та поведінку працівників/ць та студентства університету, основними з яких є Кодекс корпоративної культури та Політика рівності.

 

Зокрема, відбувається постійне навчання студентів на дисциплінах, які стосуються питань гендерної рівності. Цим навчанням охоплені як студенти соціально-гуманітарних спеціальностей, так і інші бажаючі через можливості дисциплін за вибором. Студенти, окрім аудиторних занять, виконують індивідуальні завдання, як-от проводять гендерний моніторинг сайту СумДУ з метою виявлення стану його гендерної чутливості. Адже комунікація, здійснювана через інтернет-ресурси, репрезентує університет у віртуальному просторі, формує суспільну думку, виховує культуру чутливості до різноманіття. У подальшому ці студенти будуть здатні помічати прояви гендерної нерівності, дискримінацію за ознакою статі, та конструктивно реагувати на них. Таке підвищення їх спроможності у питаннях гендерної рівності дозволить не лише покращити навчальницьку та робочу атмосферу в Сумському державному університеті, а й у цілому сприятимуть євроінтеграційним процесам в Україні.