ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР ҐЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ (ҐЕНДЕРНИЙ ЦЕНТР) ВНЗ

1. Загальні положення       

1.1. Центр ґендерної освіти (Ґендерний центр) далі Центр організований відповідно до наказу №___ від «___» 201  р. як структурний науково-дослідний підрозділ ___________________________________________________________________

Центр  створено з метою надання науково-практичної допомоги викладачам та студентам вищих навчальних закладів щодо впровадження ідей ґендерної рівності у навчально-виховний процес шляхом посилення ґендерного компоненту у змісті соціально-гуманітарних дисциплін; проведення виховних заходів; організації науково-дослідної роботи для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; ліквідації всіх форм дискримінації; запобігання насильству у всіх сферах життя суспільства; протидії торгівлі людьми тощо.

1.2. Адміністративно  Центр ґендерної освіти діє на базі __________________________________________________________________

2. Завдання та організація діяльності Центру

2.1. Завданнями Центру є:

а) створення інформаційних ресурсів з ґендерної проблематики для учасників освітнього процесу;

б) поширення ґендерних знань шляхом розробки та впровадження новітніх соціально-педагогічних, інформаційно-просвітницьких та навчально-виховних технологій;

в) підвищення рівня обізнаності студентської  молоді з ґендерних питань;

г) вивчення, вдосконалення та розповсюдження відповідних ґендерних технологій та методик з метою впливу на спрямованість та зміст освітньо-виховного процесу в навчальних закладах;

д) зосередження громадської уваги та уваги засобів масової інформації на ґендерних питаннях за допомогою проведення інформаційних кампаній, розробки та розповсюдження соціальної реклами за підтримки соціальних служб міста та області.

2.2. Напрями діяльності Центру полягають у створенні освітньо-виховними засобами умов для забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, ліквідації всіх форм дискримінації, попередження насильства, протидії торгівлі людьми шляхом:

• підготовки та проведення досліджень з питань ґендерного становлення особистості як елементу її соціалізації, ґендерної нерівності та дискримінації у суспільстві; аналізу та узагальнення набутого дослідниками теоретичного та емпіричного матеріалу з цих питань;

• організації студентського волонтерського руху, що має на меті популяризацію ідеї ґендерної рівності, поширення ґендерних знань та цінностей

• проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з ґендерних питань серед студентської молоді та викладачів вищого навчального закладу;

• підготовка інформаційних матеріалів з актуальних ґендерних проблем сьогодення, підготовка соціальної реклами, шляхом  залучення студентської молоді;

• підтримка громадських та державних просвітницьких ґендерних ініціатив; співпраця з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, соціальними службами, іншими закладами освіти, підприємствами, об’єднаннями громадян, установами та організаціями, експертами з питань рівних прав та можливостей; попередження насильства, протидії торгівлі людьми;

• активізації науково-дослідної роботи студентів та викладачів з ґендерних питань; участі в організації та проведенні заходів різних рівнів (семінарів, конференцій, конгресів, форумів, круглих столів, конкурсів з ґендерної тематики); підготовки друкованих матеріалів (статті, навчально-методичні посібники, монографії).

• впровадження ґендерного компоненту в навчальний процес.

 3. Кошти та фінансування

Центр функціонує на засадах, визначених ВНЗ.

Фінансування проектів та ініціатив Центру може здійснюватися:

• за рахунок коштів, що виділяються на виконання конкретних держбюджетних тем Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

• за рахунок грантів, фондів тощо;

• коштів, що надходять для проведення госпдоговірних робіт;

• на інших договірних засадах, що регламентуються наказами ректора вищого навчального закладу.

Кошти, що виділяються Центру для проведення досліджень, не можуть бути використані для інших цілей.

4. Плани діяльності та тематика заходів Центру, що спрямовані на вирішення вказаних вище завдань, складаються та корегуються щорічно відповідно до чинного законодавства про організацію науково-дослідних робіт, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, планів роботи ВНЗ. Щорічні плани науково-дослідних робіт Центру затверджуються Вченою радою ВНЗ. Наприкінці навчального року працівники Центру складають звіт про свою діяльність. Звіт про роботу Центру розглядається на засіданні _________________.

    1. Обов’язки відповідальних за роботу Центру

Відповідальні за роботу Центру призначаються на посаду наказом ректора вищого навчального закладу й виконують обов’язки керівників різних видів робіт, що проводить Центр:

а) розробляють разом з викладачами та кураторами груп перспективні напрями та конкретні плани просвітницької та волонтерської діяльності;

б) безпосередньо керують  роботою Центру, відповідають за розробку та виконання затверджених напрямів та планів, результатів організаційної та науково-дослідної діяльності Центру;

в) забезпечують координацію і комплексне проведення досліджень у співпраці з іншими науковими установами (організаціями), закладами освіти, соціальними службами тощо.

5.1. Усі інші адміністративні та фінансові питання вирішуються ректором вищого навчального закладу за поданням керівника Центру  у встановленому порядку.

    1. Ліквідація центру

Центр може бути реорганізовано наказом ректора вищого навчального закладу.