Центр ґендерної освіти (Ґендерний центр) вищого навчального закладу

  Інституція, що створюється задля надання методичної та науково-практичної підтримки викладацькому складу та студентській молоді ВНЗ щодо впровадження у навчально-виховний процес ґендерних підходів та ідей ґендерної рівності шляхом організації науково-дослідної роботи, виховних заходів для забезпечення рівних прав та  можливостей жінок і чоловіків, ліквідації всіх форм дискримінації, запобігання насильству у всіх сферах життя суспільства та протидія торгівлі людьми.

Основні цілі ҐЦ:

    підвищення теоретико-методологічного рівня і результативності наукових досліджень у сфері ґендерних досліджень;
    формування методологічної культури науковців-дослідників, що займаються вивченням та дослідженням ґендерних проблем;
    підготовка до науково обґрунтованих концепцій і технологічних розробок у сфері ґендерних досліджень;
    моделювання і проектування ґендерних систем і технологій сучасних наукових досліджень.

Основні завдання ҐЦ:

·   організація методичної роботи у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у ВНЗ;
·   надання інформаційних, довідкових та просвітницьких послуг у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків студентам та викладачам ВНЗ;
·   організація науково-дослідницької та виховної роботи у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у ВНЗ;
·   сприяння розвитку міждисциплінарних досліджень, спрямованих на підвищення потенціалу ґендерних досліджень;
·   організація наукової розробки нових перспективних напрямів і технологій ґендерних досліджень, розробка науково обґрунтованих рекомендацій у сфері впровадження ґендерних підходів;
·   сприяння ефективному управлінню інноваційними процесами у сфері гендерної освіти, консультативний супровід і підтримка цих процесів;
·   сприяння захисту законних прав та інтересів професорсько-викладацького складу та студентів щодо ґендерної рівності.
·   проведення семінарів, конференцій і інших науково-організаційних заходів, спрямованих на вдосконалення ґендерних досліджень і їх реалізацію в практиці освітніх установ;
·   грантові дослідження і проектні розробки на замовлення різних організацій та установ.

Основні напрями діяльності ҐЦ:

·   ґендерний аналіз діяльності ВНЗ;
·   підготовка публікацій з ґендерної тематики: наукові і методичні розробки, навчально-методичні посібники і підручники, узагальнення передового досвіду тощо;
·   консультаційний і науково-методичний супровід ґендерних досліджень і інновацій, проведення семінарів і конференцій, ознайомлення дослідників з сучасними науковими підходами і теоретичними концепціями ґендерного інтегрування, проведення теоретико-методологічних і науково-практичних семінарів;
·   організація методичних об'єднань та нарад для працівників ВНЗ, семінарів, круглих столів, виставок науково-методичної літератури, презентацій, конкурсів, науково-практичних конференцій, тренінгової роботи;
·   створення тимчасових науково-дослідних колективів для проведення грантових досліджень на замовлення різних організацій та установ; підготовка заявок на фінансування досліджень з різних фондів.
·   організація системи ґендерного інформування та просвіти у ВНЗ;
·   розробка, виробництво та розповсюдження буклетів, листівок, пам'яток, плакатів на ґендерну тематику;
·   проведення інформаційних кампаній у ВНЗ;
·   організація діяльності бібліотеки: поповнення, систематизацію, зберігання, облік і реєстрація друкованих матеріалів (методична література, періодика, буклети, плакати тощо);
·   систематизація та організація використання фото-, відео-, аудіоматеріалів, матеріалів на електронних носіях;
·   створення і поповнення інформаційної  бази даних.

Підставою для створення та діяльності   ЦҐО ВНЗ слугують:

    Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;      
    наказ Міністерства освіти і науки України від 10.09.2009р. № 839 «Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту»;
    наказ ректора вищого навчального закладу.